Dotacje na rusztowania...

Bardo popularną w ostatnim czasie formą finansowania zakupów rusztowań stały się dotacje dostępne z funduszy Powiatowych Urzędów Pracy. Dotacje są dostępne w dwóch podstawowych formach:

  • jako jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne)
  • oraz dotacja do zatrudnienia bezrobotnego (dla firm które stworzą miejsce pracy dla osoby bezrobotnej)


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Logo funduszy dotacji europejskichTa forma pomocy dotyczy jedynie osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w przynależnym sobie Urzędzie Pracy. Bezrobotny, który chciałby rozpocząć własną działalność gospodarczą, składa wniosek o przyznanie, bezzwrotnej i jednorazowej pomocy finansowej ze środków Funduszu Pracy lub środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). We wniosku musi zawrzeć w postaci "biznes planu": przede wszystkim kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności gospodarczej jaką bezrobotny zamierza podjąć, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania, szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków.

Nazwa "Biznes Plan" bardzo poważna ale sam biznes plan nie jest trudny do napisania. Na co warto zwrócić uwagę podczas pisania Biznes Planu:

Należy również pamiętać, że informacje na ten sam temat wpisywane do wniosku i biznesplanu muszą być wszędzie takie same. Nie może zdarzyć się tak, że w jednym punkcie informuje się o planowanej sprzedaży w wysokości ,,Y'', a dwie strony dalej jest szacowana na poziomie ,,Y''. Spójność danych jest bardzo ważna, bo w przypadku ich braku dokumenty trafią do kosza. Gdy w instrukcji wypełniania dokumentów napisano, że wymagane informacje mają zająć maksymalnie 10 linijek, to cokolwiek by się nie działo, należy się do tego dostosować. Ponadto w poszczególnych punktach należy odnosić się tylko i wyłącznie do wymaganych tam danych, ponieważ wnioski są oceniane przez dwie lub trzy osoby, które nie szukają ogólników a potrzebują informacji dotyczących konkretnych punktów. Trzeba określi przybliżone wpływy i koszty do określenia kosztów można skorzystać z ofert na rusztowania i materiały potrzebne do przyszłej działalności.

Oferty na rusztowania do dotacji z Urzędu Pracy.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego następujących warunków:

  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;
  • nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
  • zrezygnował z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
  • spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie znajduje się w likwidacji;
  • wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.KwLogo NSS - dotacjeota na jaką może liczyć wnioskodawca - w tym przypadku bezrobotny - będzie wahała się w przedziale 4-6 krotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli w Polsce około 12 0000 PLN - 19 000PLN Brutto. Za taką kwotę można zakupić rusztowanie które w znaczący sposób poprawi komfort i efektywność prac elewacyjnych oferty na rusztowania.
Kwota ta jednak nie wszędzie jest taka sama i w różnych urzędach pracy może się ona kształtować od 12000PLN do 19000 PLN a w niektórych urzędach pracy środki czasowo są wstrzymane do odwołania Najlepiej znaleźć aktualne informacje w odpowiednim urzędzie pracy np:

Warszawa kwota dofinansowanie przez UP 16000 - link do strony z informacjami
Leszno kwota dofinansowania przez PUP 12 000 PLN - link do strony i informacjami
Nowy Sącz: program wstrzymany - link do strony z informacjami
Białystok : link do strony z informacjami
Ruda Śląska: link do strony z informacjami
Zduńska Wola: link do strony z informacjami
Kędzierzyn Koźle: link do strony z informacjami

Lub innym odpowiednim dla danego zamieszkania Urzędem Pracy. Najłatwiej znaleźć to w internecie wpisując frazę np "środki na podjęcie działalności gospodarczej Opole" i tu powinien pojawić się link do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu link

Innym rodzajem dotacji jest dotacja do zatrudnienia bezrobotnego.

Ta forma dofinansowania dotyczy firm i właścicieli firm, które stworzą stanowisko pracy i zatrudnią na to nowe stanowisko bezrobotnego. Kwota dofinansowania jest właśnie na stworzenie tego nowego stanowiska pracy i doposażenie go.

W tym wypadku również występuje limit dla dofinansowania przedsiębiorstwa, wahała się w przedziale 4-6 krotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

JEŚLI CHCIELIBYŚCIE PAŃSTWO UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT.

Więcej informacji?

rusztowaniaZADZWOŃ TERAZ (7dni w tygodniu)
664 132 160